Bureau Telecommunicatie & Post
  • a
  • a
Taal selecteren

Energie

Wetgeving

Wetgevingskader

In opdracht van de overheid beschikt het BT&P over de toezichtbevoegdheid ten aanzien van prijzenprocedures (tariefstelling, -structuur en –aanpassingen) die gehanteerd moeten worden voor wat betreft bitumen 40/50.

Deze bevoegdheid van de overheid is verankerd in de Prijzenverordening 1961, (P.B. 1961, no. 117). Voor bitumen is het reguleringskader van het BT&P nader uitgewerkt in de Richtlijn tariefregulering bitumen 40/50. Deze richtlijn heeft betrekking op zowel een adviserend als uitvoerend werkterrein voor het BT&P. 

Prijzenverordening

De Prijzenverordening bepaalt de kaders voor de prijsbepaling voor goederen en diensten in het algemeen door de overheid indien ontwikkelingen daar aanleiding toe geven. Daarnaast is in opdracht van de overheid op basis van deze vastgestelde kaders een Richtlijn tariefregulering bitumen 40/50 uitgevaardigd. Deze richtlijn faciliteert aan het BT&P de mogelijkheden om de aan haar opgedragen taken door de overheid optimaal en op transparante wijze uit te kunnen voeren specifiek voor bitumen binnen de kaders van de Prijzenverordening.

Download hier de Prijzenverordening 1961 P.B. 1961, no. 117*

* Noot: Deze landsverordening is nog niet aangepast aan de nieuwe staatkundige structuur die per 10 oktober 2010 in werking is getreden. 

De tariefrichtlijn

De Richtlijn tariefregulering bitumen 40/50 heeft uitsluitend betrekking op de lokale bitumenmarkt waarin Curoil als groothandelaar en het BT&P als toezichthouder namens de overheid handelt. De rollen en verantwoordelijkheden van beiden worden duidelijk omschreven alsmede de te volgen  procedure voor de totstandkoming van het bitumentarief. De vastgestelde prijs conform de richtlijn heeft geen betrekking op bitumenhoudende producten die naar het buitenland worden geëxporteerd. Het staat Curoil ten aanzien van dit punt dus vrij om hiervoor de prijs vast te stellen. In de richtlijn worden de volgende zaken gereguleerd: 

  • Welke aankoopprijs gehanteerd mag worden bij de bepaling van de verkoopprijs 
  • Welke verkoopmarges zijn toegestaan 
  • Hoe er wordt omgegaan met overschotten/tekorten als gevolg van afwijkingen tussen vooraf gecalculeerde kosten en werkelijke kosten van Curoil als groothandelaar

Bij de calculatie van het tarief voor bitumen worden in de richtlijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

  • De werkelijke aankoopprijzen in de inkoopfactuur van de groothandel zijn de basis voor de verkoopprijs
  • Verificatie van de aankoopprijzen met de maandelijkse inkoopgegevens
  • Ijking van de aankoopfactuurprijzen op de markt om te bepalen of goed is ingekocht
  • Evalueren van externe effecten van de tariefverandering en indien nodig in de besluitvorming over prijsbepaling laten meenemen
  • Jaarlijkse aanpassing van de verkooptarieven op basis van de eerder genoemde factoren ten behoeve van de stabiliteit van de bitumenprijs en de prijs voor het lokaal verkochte asfaltbeton

Vastgestelde prijswijzigingen voor bitumen worden vervolgens vastgelegd in een jaarlijkse Prijzenbeschikking. Hierin wordt de hoogst toelaatbare prijs voor bitumen formeel vastgesteld. Omdat asfalt voor een belangrijk deel samengesteld is uit bitumen hebben de prijswijzigingen voor bitumen als gevolg van flucturerende aankoopprijzen tevens invloed op de prijzen voor asfalt. De asfaltprijzen worden derhalve tevens gereguleerd door het Ministerie van Economische Ontwikkeling.

De calculatie van de asfaltprijs aansluitend op bitumen tariefswijzigingen worden uitgevoerd door het Minsterie van Economische Ontwikkeling.