Bureau Telecommunicatie & Post
 • a
 • a
Taal selecteren

Energie

Water

Taken

In de energiesector op Curaçao is de markt op het gebied van drinkwatervoorziening op te splitsen naar de volgende schakels: productie, opslag, transport, distributie en levering van drinkwater. De activiteiten in deze deelmarkten worden hoofdzakelijk ontplooid door 1 dominante partij, Aqualectra

De kaders voor het toezicht en de regulering door het BT&P op het gebied van drinkwatervoorziening zijn bij wet bepaald in de Landsverordening Drinkwater, (P.B. 2006, no. 37) inclusief uitvoeringsregelingen, de Warenverordening, (P.B. 1997, no. 334), het Landsbesluit kwaliteit drinkwater (P.B. 2006, no. 72) en de Prijzenverordening 1961, (P.B. 1961, no. 117)*.

* Noot: Deze landsverordening is nog niet aangepast aan de nieuwe staatkundige situatie die per 10 oktober 2010 in werking is getreden.

Binnen deze kaders strekt het toezicht en de regulering door het BT&P zich uit over de productie en de distributie van drinkwater en worden daarbij een aantal doelstellingen gehanteerd die gericht zijn op een zo transparant en efficiënt mogelijk functionerende markt ten aanzien van prijs, technische kwaliteit en leveringsgarantie in het belang van de consument.

Doelstellingen:  

 • Het waarborgen van de doelmatigheid van drinkwatervoorziening (zonder interruptie of tekorten en een juiste waterdruk)
 • Het waarborgen van de technische kwaliteit van drinkwater
 • Het zorgen voor drinkwatervoorziening tegen efficiënte tarieven

Vanuit deze beoogde doelstellingen oefent het BT&P in de praktijk een aantal toezichttaken uit op het gebied van drinkwatervoorziening:

 • Het ontwikkelen van een beleids- en reguleringskader voor een zo kostenefficiënt mogelijke productie en distributie van drinkwater (doelmatigheidsaspect)
 • Advisering over de uitvoering van beleids- en reguleringskaders
 • Advisering over tariefstructuren, productie- en distributievoorwaarden voor drinkwater
 • Advisering over richtlijnen voor aansluit-, leverings- en eindgebruikerstarieven voor drinkwater
 • Advisering over de naleving van de kwaliteitscriteria door concessiehouders t.b.v. kwalitatief hoogwaardige dienstverlening aan de eindgebruiker en meer transparantie en efficiëntie in de bedrijfsvoering
 • Advisering bij wijzigingsverzoeken voor tariefstructuren, algemene leveringsvoorwaarden, aansluit-, leverings- en eindgebruikerstarieven
 • Advisering over de naleving van wettelijke bepalingen over en voorwaarden voor prijsbeschikkingen
 • Het zorg dragen voor de registratie en in kaart brengen van de onder- en bovengrondse infrastructuur van het netwerkbedrijf
 • Het volgen van de lokale en internationale marktontwikkelingen op het gebied van productie en distributie van drinkwater